10 เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอาหารโลก

ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกมากถึง 9 พันล้านคน ดังนั้น มนุษย์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อที่จะได้มีอาหารเพียงพอสอดรับกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มาดูกันว่า 10 เทคโนโลยีที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

1. GMOs; การดัดแปลงพันธุกรรม ในพืชจะถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความต้านทานต่อวัชพืชและศัตรูพืช และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับในสัตว์จะถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ เร่งอัตราการเจริญเติบโต หรือเพิ่มโปรตีน รวมทั้งการเพิ่มสารอาหารในเนื้อ

2. Precision agriculture; เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูง หรือมักจะถูกเรียกว่า satellite farming รวมถึงการใช้ระบบติดตามด้วย GPS และการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสังเกตการณ์ผลผลิต ระดับของดิน และสภาพอากาศ เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์ม

3. Drones; ยานไร้คนขับหรือเครื่องบินวิทยุบังคับที่ติดตั้งระบบบินเองได้อัตโนมัติ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากกว่า satellite farming เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลในการเพาะปลูก เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยมีจุดเด่นคือสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

4. Internet of Things; เป็นการใช้ระบบ sensors สำหรับฟาร์มซึ่งอยู่ในรูปของเทคโนโลยีทางชลประทาน การสังเกตการณ์ผลผลิต ตัวอย่างระบบที่นำมาใช้ในปัจจุบัน เช่น WaterBee เป็นการ wireless sensors ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของฟาร์มได้แก่ ปริมาณดิน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น

5. Food waste tracking; เครื่องมือติดตามอาหารเหลือทิ้ง โดยการนำมาสื่อสังคมออนไลน์ application และ web platforms มาใช้เป็นสื่อกลางในการแชร์ข้อมูลวัตถุดิบ/อาหารที่เหลือให้แก่ผู้อื่นมาซื้อต่อไปในราคาที่ถูกลง

6. Hackathons; เป็น open source ที่เกิดจากผู้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น การแชร์ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมอาหารหรือนวัตกรรมทางการเกษตร

7. 3D printing; การขึ้นรูปอาหาร 3 มิติ ด้วยการเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ prototype ที่รวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ จำหน่ายในทางการค้าแล้ว โดยมีวิธีคือนำส่วนผสมทุกอย่างลงในเครื่องปั่น จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์อาหารออกมาในรูปร่างต่างๆ

8. Farm locations; ปัจจุบันพื้นที่ในการทำการเกษตรมีจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่ในเมือง ดังนั้น จึงมีการนำพื้นที่ทิ้งร้างมาใช้ในการทำการเกษตร ่เช่น อุโมงค์ใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างในมหานครลอนดอน หรือแม้แต่การทำฟาร์มในโรงงานที่ถูกทิ้งร้าง

9. Access to recipes; คือการเข้าถึงเมนูอาหาร รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมอาหาร การประกอบอาหาร ผ่านการใช้ application หรือการดูวิดีโอจากเว็บไซต์ youtube

10. Promoting local food; วลีที่ว่า farm-to-fork ในปัจจุบันมีกระแสที่แรงมากขึ้น เนื่องจากผู้คนมีความต้องการทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ แหล่งเพาะปลูก หรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงความต้องการในการบริโภควัตถุดิบในท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ผู้คนจะสามารถค้นหาแหล่งเพาะปลูกในท้องถิ่นได้ที่มา: http://www.techrepublic.com/article/10-ways-technology-is-changing-our-food/


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close