A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)* ***

A406

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม A406 ***

A407

จำนวนที่นั่ง 8 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม A407 ***

A408

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
22 ต.ค. 62 (09:00)
25 ต.ค. 62 (18:00)
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการภายใน บ.ฟีดแบค180อนุมัติฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management) รายละเอียด

A409

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
23 ต.ค. 62 (08:00)
23 ต.ค. 62 (16:00)
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 33 โรงงานแบบนวัตกรรมอาคารครบวงจรอนุมัติฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management) รายละเอียด

Meeting Room (D201)

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม Meeting Room (D201) ***

Meeting Room (D202)

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม Meeting Room (D202) ***

Meeting Room (D203)

จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม Meeting Room (D203) ***

NSP Conference Hall (D206)

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม NSP Conference Hall (D206) ***

NSP Multi Purpose Room (D204)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม NSP Multi Purpose Room (D204) ***

NSP Multi Purpose Room (D205)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม NSP Multi Purpose Room (D205) ***

NSP Training Hall (D405)

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4 อาคาร D

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม NSP Training Hall (D405) ***