ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

NSP Conference Hall (D206)

อนุมัติ18/05/2563 เวลา 11:56:32
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปานฉัตร มณีรัตน์   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้แสดงความประสงค์ขอใช้บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 11
รายละเอียด

NSP Conference Hall (D206)

อนุมัติ21/05/2563 เวลา 09:58:26
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกนกรัตน์ คำวัน   สำหรับแผนก ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Strategy and Organization Capacity Development)
วาระการประชุม หารือข้อมูล Management Review ฝ่าย BD
รายละเอียด

Meeting Room (D201)

อนุมัติ19/02/2563 เวลา 16:58:01
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรัตนาภรณ์ บังคมเนตร   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม ประเมินต่อสัญญาโครงการบ่มเพาะฯ ผปก.ปี 62
รายละเอียด

Meeting Room (D203)

อนุมัติ19/02/2563 เวลา 16:59:46
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรัตนาภรณ์ บังคมเนตร   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม ประเมินต่อสัญญาโครงการบ่มเพาะฯ ผปก.ปี 62
รายละเอียด

NSP Conference Hall (D206)

อนุมัติ22/05/2563 เวลา 15:23:12
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกนกรัตน์ คำวัน   สำหรับแผนก ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Strategy and Organization Capacity Development)
วาระการประชุม หารือข้อมูล Management Review ฝ่าย SO
รายละเอียด

NSP Training Hall (D405)

อนุมัติ23/01/2563 เวลา 09:24:14
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ บริษัท ช้อยส์ มินิสโตร์ จำกัด   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมสายงานปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจในบริษัท
รายละเอียด

NSP Conference Hall (D206)

อนุมัติ12/05/2563 เวลา 14:21:04
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวคณิตฐา สมปัญญา   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Development)
วาระการประชุม ประชุมนำเสนอแผนงาน EGAT Mae Moh
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ20/05/2563 เวลา 13:34:32
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกนกรัตน์ คำวัน   สำหรับแผนก ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Strategy and Organization Capacity Development)
วาระการประชุม หารือข้อมูล Management Review ฝ่าย IF
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D204)

อนุมัติ21/05/2563 เวลา 15:17:25
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกนกรัตน์ คำวัน   สำหรับแผนก ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Strategy and Organization Capacity Development)
วาระการประชุม หารือข้อมูล Management Review ฝ่าย GA @A409
รายละเอียด

A408

อนุมัติ22/05/2563 เวลา 15:22:29
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศศิภัสร์ เที่ยงมิตร   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resources Capacity Development)
วาระการประชุม Orientation พนักงาน 6 เดือน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 74 รายการ