ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

A409

อนุมัติ01/03/2562 เวลา 16:59:44
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม บ.ฟีดแบค 180
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D205)

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 15:58:07
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกัญชลิตา อ๋องตั๋ว   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม จัดกิจกรรม Pitching : โครงการ Business Brotherhood
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D204)

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 15:58:02
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกัญชลิตา อ๋องตั๋ว   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม จัดกิจกรรม Pitching : โครงการ Business Brotherhood
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ19/03/2562 เวลา 14:09:49
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภูริวัต บุญนัก   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม ประชุมตัดสินผลงาน GSB Smart Start Idea ประจำเดือน มีนาคม 62
รายละเอียด

NSP Conference Hall (D206)

อนุมัติ14/03/2562 เวลา 10:00:51
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจาฏุพัจน์ บุญมี   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม เข้าศึกษา ดูงานในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 16:01:16
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   27 มี.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมทีมบริหารจัดการอาคารอำนวยการฯ
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D204)

อนุมัติ15/03/2562 เวลา 17:19:14
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   27 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายไพโรจน์ คอนเอม   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่องขยายเขตไฟฟ้าอาคาร NSP
รายละเอียด

A407

อนุมัติ01/03/2562 เวลา 16:59:34
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   27 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม บ.ฟีดแบค 180
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ18/03/2562 เวลา 09:56:20
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   27 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิมาลา จุ่งมิตร   สำหรับแผนก ฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร (Creative and Communication)
วาระการประชุม ประชุมฝ่าย CC เรื่องเอกสาร ISO
รายละเอียด

A409

อนุมัติ06/02/2562 เวลา 09:39:44
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายไพโรจน์ คอนเอม   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุม weekly meeting โรงงาน IFFPP
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 164 รายการ