ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

A409

อนุมัติ21/01/2562 เวลา 16:28:04
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Development)
วาระการประชุม หารือเรื่องแนวทางการประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ T
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D204)

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:37:42
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม Annual meeting 2019 Program "Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment "
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D205)

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:43:10
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม อบรม 3D Printer
รายละเอียด

NSP Training Hall (D405)

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:48:24
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม อบรม GoGo Brigh
รายละเอียด

A304 (เฉพาะบุคลากร STeP)*

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 15:59:59
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม ประชุมทีมบริหารจัดการอาคารอำนวยการฯ
รายละเอียด

Meeting Room (D201)

อนุมัติ21/01/2562 เวลา 16:27:50
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอรรัมภา ปัญญาสัน   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Innovative Startup Development)
วาระการประชุม หารือวาระกรอบการทำงานร่วมกันระหว่าง STeP & TCELS
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D204)

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:37:25
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม Annual meeting 2019 Program "Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment "
รายละเอียด

NSP Conference Hall (D206)

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 15:01:40
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม มรภ.เชียงรายเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ
รายละเอียด

Meeting Room (D203)

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 11:59:45
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจุฬารัตน์ นำคิด   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Development)
วาระการประชุม การให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ Spin-Out
รายละเอียด

NSP Multi Purpose Room (D205)

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:43:05
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภีรนันท์ กันธิยะ   สำหรับแผนก ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Facility Management)
วาระการประชุม อบรม 3D Printer
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 115 รายการ