ฝ่ายโครงการความร่วมมือและกิจการพิเศษ


ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนสำหรับการดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของอุทยานฯ

รวมถึงทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการทำหน้าที่หลักในด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close