ฝ่ายบริการ การใช้พื้นที่และสาธารณูปโภค


มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้บริการและสนุนโครงสร้างพื้นฐานในระบบนิเวศน์เชิงนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างก้าวกระโดดและเต็มรูปแบบ ดังนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ได้วางแผนและทดสอบการบริหารจัดการพื้นที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและพร้อมเปิดให้ภาคเอกชนเข้ารับบริการได้ในต้นปี 2561 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close