ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี


กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ที่มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ เน้นการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ พร้อมกับคำนึงถึงการสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและเกื้อหนุนต่อการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 Pre-Incubation กระบวนการในการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจเบื้องต้นและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 3 เดือนระยะที่ 2 Incubation กระบวนการในการบ่มเพาะผู้ประกอบการในการสร้างและเร่งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้กระบวนการบ่มเพาะให้สำเร็จผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี ได้แก่
  1. การบริการพื้นที่สำนักงานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (Service Area)

  2. การบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology Consulting)

  3. การบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting)

  4. การบริการทางด้านแหล่งทุน (Access to Funding)

  5. การบริการด้านการออกแบบและสร้างแบรนด์ (Packaging and Branding)

  6. การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management)

  7. การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ (Capacity Building)

  8. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity)

  9. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking)


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close