ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีภาคเอกชน


สื่อกลางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรม เน้นการกระตุ้นและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชื่อมโยงความต้องการของผู้ประกอบการเข้ากับความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งทุนที่เหมาะสมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้STeP 1       ทำการตลาดเชิงรุก & ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้สถานประกอบการ รวมทั้งหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความต้องการทำนวัตกรรม  เรียบเรียงความต้องการเชิงเทคนิคและหาผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนานวัตกรรมSTeP 2       สรุปแนวทางร่วมกันเพื่อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน โดยการออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการแบบเบ็ดเสร็จ จัดทำการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของแหล่งทุน (หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ STeP จะไม่คิดค่าใช้จ่าย)STeP 3       จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงอำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน ให้ตลอดทั้งโครงการ เพื่อสร้างรากฐานให้เกิดการต่อยอดพัฒนาโครงการนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close