ฝ่ายอำนวยการ


หัวใจหลักของการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเต็มศักยภาพ รวมทั้งยังมีภารกิจในการวางแผนและสนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่จะสร้างประโยชน์สูงสุด โดยฝ่ายอำนวยการรับผิดชอบงานในหน้าที่ต่างๆ ดังนี้1.        งานบริหารงานทั่วไป2.        งานบริหารงานบุคคล3.        งานการเงิน4.        งานบัญชี5.        งานพัสดุ6.       งานเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายอำนวยการเปรียบเสมือนประตูในการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ทั้งบุคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก จึงจำเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว ฉลาดและมีไหวพริบ ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของผู้บริหารและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close