อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์คืออะไร


อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) คือ สถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาค อุตสาหกรรม และภาครัฐบาล เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศ อุทยานวิทยาศาสตร์นิยามสั้น ๆ ได้ว่า “นิคมวิจัย”อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือคืออะไร


จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินงาน บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคนั้น ๆ กล่าวคือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (กสอว.) เพื่อทำหน้าที่เสนอแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ของประเทศ ตลอดจนจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) หรือ Science Parks Promotion Agency : SPA เพื่อเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2554


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่งในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)เพื่อการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในพื้นที่วิทยาเขต การศึกษาดอยคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประมาณการช่วงก่อสร้างระหว่าง พ.ศ.2558-2560บริการ


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือให้บริการภายใต้ 4 โปรแกรมหลัก ได้แก่


1. โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์


2. โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

เพื่อยกระดับความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการกระตุ้นและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าส่วนของอุปกรณ์-เครื่องมือ หรือบุคลากร-ผู้เชี่ยวชาญ ของภาคการศึกษาอย่างคุ้มค่า


4. โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

เพื่อชักจูงให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญและหันมาสนใจใช้การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนและเกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนในการเป็นลูกค้าของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในอนาคตอุตสาหกรรมมุ่งเน้นและ อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก


อุตสาหกรรมมุ่งเน้นในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือคือ การใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาและยกระดับข้าวไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก” นอกจากนั้นแล้วยังมีอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักอีก 4 อุตสาหกรรม ดังนี้


1. อุตสาหกรรมในโซ่คุณค่าของ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือ และข้าว

2. อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ

3. อุตสาหกรรม IT Software และ Digital Content (ISDC)

4. อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมวัสดุมหาวิทยาลัยเครือข่าย
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close