เครื่องผลิตสบู่สมุนไพรและเบสกลีเซอรีนด้วยระบบหมุนวนและระบบใบมีดสองทิศทางกึ่งอัตโนมัติ

     อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทย ที่กำลังประสบปัญหาระหว่างการดำเนินธุรกิจ อาทิ การขาดการองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การขาดหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ     ไทยเฮิร์บ แอนด์ ไทยมาสสาจ (Thai herb & Thai Massage) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สปา เช่น สบู่สมุนไพร เบสสบู่กลีเซอรีน น้ำมันนวดสปา น้ำมันนวดสมุนไพร สมุนไพรขัดผิว และสมุนไพรบำรุงส้นเท้า ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใช้แรงงานคนในการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งมีกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้น ปัจจุบันสินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะสบู่สมุนไพร และเบสสบู่กลีเซอรีน ซึ่งมียอดสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่กำลังการผลิตในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ส่งผลให้เสียรายได้เป็นจำนวนมาก     เจ้าของกิจการ จึงมีแนวคิดในการนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนในบางกระบวนการ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถรองรับลูกค้าในอนาคตได้ จึงได้ขอรับคำปรึกษาจากอุทยานฯ เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อุทยานฯ จึงได้ประสานไปยัง อาจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี และคณะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนกวนและการตัดสบู่สมุนไพร และเบสสบู่กลีเซอรีนดังกล่าว จนกระทั่งได้ตกผลึกแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการกวนด้วยระบบควบคุมความร้อน และการตัดสบู่ด้วยระบบใบมีดแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ IRTC ประจำปี 2556 ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาได้อย่างแท้จริง 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close