การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่

          การผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่นยังขาดการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพพิเศษ ตั้งแต่ในระดับต้นของห่วงโซ่การผลิตไปจนถึงกระบวนการค้าในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นที่ต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค โดยการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณค่าของสารอาหารพิเศษที่มีประโยชน์ต่อโภชนาการของผู้บริโภคตามลำดับ การกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพพิเศษในข้าวพันธุ์ต่างๆ ในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม การเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ผลิตสนใจพันธุ์ข้าวดังกล่าว และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ          ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ที่มีสมาชิกทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจำนวนกว่า 50 สหกรณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบการเกษตรบนที่สูง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผู้บริโภค และด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช          จากผลการศึกษาและวิจัยทำให้ทางโครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม การวิจัยจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อขยายผลทั้งในเรื่องของกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนการขยายผลเพื่อทดสอบอิทธิพลของสภาพพื้นที่ปลูก สำหรับจัดทำเป็นฐานข้อมูลผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษที่ปลูกในแต่ละพื้นที่นั้นๆ และจัดทำเป็นข้อมูลในการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ การขยายผลดังกล่าวจะทำให้การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษมีความพร้อมที่จะออกสู่เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close