เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินโครงการการพัฒนาสร้างเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาภณธ์  ศิริพล  อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน สนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครื่องจักร ที่ต้องนำเข้าได้เองในประเทศ เพื่อลดปัญหาการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการนำเข้า ลดต้นทุนการผลิตสินค้า เนื่องจากการใช้เครื่องจักรที่ผลิตได้ในประเทศที่มีคุณภาพ และมีโอกาสนำเทคโนโลยีที่ได้ไปผลิตผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ เป็นการให้ความร้อนกับวัสดุแบบไดอิเล็กทริคในช่วงคลื่นความถี่ไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาด (Green Technology) มีความยาวคลื่นที่ยาวและมีความปลอดภัยสูง ทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วภายในข้าวสารรวมถึงตัวมอดและไข่มอดไปจนถึงอุณหภูมิวิกฤต ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มอดและไข่มอดตาย โดยตัวเครื่องถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีระบบป้องกันคลื่นรั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัวเครื่องสร้างจากวัสดุสแตนเลสสตีลมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิม เครื่องสามารถผลิตข้าวสารที่ผ่านการกำจัดมอดแล้วได้ 100 -120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสารที่ผลิตได้เครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและมีความปลอดภัย เนื่องจากได้มีการออกแบบมาเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรปลูกข้าวจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกรรายเล็ก มีกำลังทรัพย์ไม่มาก เครื่องกำจัดมอดมีอัตราการทำงานอย่างน้อย 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีระบบนำเข้า ส่งออกอัตโนมัติ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานพบว่า ข้าวสารที่ผ่านการให้คลื่นไมโครเวฟ สามารถกำจัดมอด และไข่มอด ที่ปนเปื้อนได้ 100%


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close