ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เป้าหมายของโครงการ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูงกำลังการผลิต 60kW thermal per hour ในเดือนที่ 8 ของโครงการ
ผลการทดสอบและการใช้งานจริงของต้นแบบปั๊มความร้อนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนในสายการผลิตในเดือนที่ 10 ของโครงการ

แนวทางการพัฒนาโครงการ

พัฒนาต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูงโดยการต่อยอดงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการวถ่ายเทความร้อนของปั๊มความร้อนอุณหภูมิต่ำ ด้วยการติดตั้งระบบการอัดไอน้ำ ซึ่งจะสามารถผลิตปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %
การให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี

ตอบโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของต้นแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์รวมบริการด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

สถานที่ติดต่อ

บริษัททีซัสเอ็กเซลเล้นท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
53/56 โครงการเดอะฮิลล์เพลส ถ. วงแหวน ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-860632 มือถือ: 089-6317093

Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close