เอ็มส์ฟู้ดส์ : ตุ้อบไก่อบฟาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสร้างรถจำหน่ายไก่อบฟางพร้อมตู้อบไก่อบฟางที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าการอบโดยใช้ฟางจริงสำหรับการต่อยอดในการทำธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้อาหารพื้นบ้านที่มีจำหน่ายแต่ในท้องถิ่นสามารถทำการตลาดเชิงพาณิชย์ได้

แนวทางการพัฒนาโครงการ

ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีตู้อบไก่อบฟางเพื่อความสะดวกและช่วยลดปริมาณการเกิดเขม่าควันและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางโดยใช้หลักการการแผ่รังสีความร้อนจากฮีตเตอร์ (heater) ที่อุณหภูมิสูงประมาณ400-600องศาเซลเซียสเพื่อลดระยะเวลาในการอบไก่ส่งผลให้ผู้จำหน่ายไม่จำเป็นต้องอบไก่เพื่อสต๊อคไว้ขายช่วยลดความเสี่ยงจากสินค้าเหลือในแต่ละวันได้

การให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี

ตอบโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของการให้ทำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการทดสอบและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สถานที่ติดต่อ

บริษัทเอ็มส์ฟู้ดส์จำกัด
69/37หมู่2ต.คลองพระอุดมอ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี12140โทรศัพท์: 087-0753777
มือถือ086-3064004 E-mail: ms.foods.co.ltd@gmail.com
E-mail: ms.foods.co.ltd@gmail.com

Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close