“วนัสนันท์”แคปหมูป๊อป

เป้าหมายของโครงการ เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์แคบหมูป๊อปด้วยระบบการแผ่ความร้อนร่วมกับลมร้อนที่มีกำลังการผลิต 15 กก./วัน แนวทางการดำเนินโครงการ นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แคบหมูด้วยกระบวนการแผ่ความร้อนและลมร้อนทดแทนการผลิตแบบดังเดิมที่ต้องผ่านการต้มน้ำมันและทอดด้วยน้ำมันทำให้ผลิตตภัณฑ์แคบหมูมีไขมันต่ำกว่าปกติถึง 4 เท่าและเก็บรักษาได้นานไม่ต่ำกว่า 70 วัน การให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการให้ทำปรึกษาด้านเทคโนโลยี การสร้างต้นแบบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป สถานที่ติดต่อ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด 398 ถ.เชียงใหม่– ลำปางต.ฟ้าฮ่ามอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053 240-829 โทรสาร: 053 249 518 E-mail: Info@Vanusanun.Com

Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close