เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่


3 สิงหาคม 2560

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ขอเชิญท่านส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program:IRTC) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณสมบัติของบริษัท/องค์กรที่สามารถขอรับบริการ1. เป็นนิติบุคคลตามกฏหมายไทย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มการผลิตต่างๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 512. ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการและรับการสนับสนุนได้ปีละ 1 โครงการและไม่เกิน 3 ปีติดต่อกัน3. มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต4. พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และศักยภาพ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวขวัญฤทัย หล้าตุ้ย     email : khuanruethai@step.cmu.ac.th  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แรง email : saovalak@step.cmu.ac.thโทรศัพท์ (สำนักงาน) 053-942088-91 ต่อ 307   


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close