โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่


16 มีนาคม 2560

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มมูลค่าให้ได้ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งยกระดับความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด >>> (ใบสมัคร)ดาวน์โหลด >>> (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ) 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close