Talent Mobility


14 กรกฏาคม 2559

Talent Mobility



"โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม"



อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในศูนย์อำนวยความสะดวกภาคเหนือ (Talent Mobility Northern Clearing House)  ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ  Talent Mobility โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการในการเพิ่มศักยภาพการทำวิจัยและพัฒนา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในด้านการผลิตและบริการ อีกทั้งเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ



ลักษณะของงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน ได้แก่



· การวิจัยและพัฒนา



· การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม



· การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน



· การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม



· การบริหารจัดการองค์กร และการตลาด



· การให้คำปรึกษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงเยาว์ ขัดต๊ะ



โทร. 053-942088 ต่อ 307 หรืออีเมล์ nongyao@step.cmu.ac.th



www.talentmobility.or.th


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close