เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับเอกชน


14 กันยายน 2558

โครงการวิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Platform)อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1.1 เพื่อชักจูงให้ภาคเอกชนหันมาสนใจทำงานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน

1.2 เพื่อกระตุ้นให้เอกชนทำวิจัยร่วมกับภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย) โดยอาศัยความพร้อมของทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3 เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ (Significant impact) เชิงบวกในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันจัททร์ที่ 21 กันยายน 2558


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางปานฉัตร มณีรัตน์ Email: panchat@step.cmu.ac.th

นางสาวศุภิสรา โยธาดี Email: supisara@step.cmu.ac.th

โทรศัพท์ (สำนักงาน) 053-942088-91 ต่อ 309-310โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่- รายละเอียดของโครงการและเกณฑ์การรับสมัคร- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close