ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโรงงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant)
2018-05-15

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโรงงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ทั้งนี้ หน่วยงานหรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท ใดมีข้อสงสัยหรือท้วงติงร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างโรงงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) (รายละเอียดดังแนบ) ให้ส่งข้อคิดเห็นผ่านทาง e-mail : benjawan@step.cmu.ac.th ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รายการเอกสารแนบ 1.ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) 2.(ร่าง) เอกสารประกวดราคา 3.(ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 61057174806ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download