ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์ สำหรับอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-05-31

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 - 10 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download