ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิจัยสำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และจุลชีววิทยา จำนวน 9 รายการ
2019-02-18

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิจัยสำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และจุลชีววิทยาของ ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ หน่วยงานหรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท ใดมีข้อสงสัยหรือท้วงติงร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิจัยสำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และจุลชีววิทยา จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดดังแนบ) ให้ส่งข้อคิดเห็นผ่านทาง e-mail : benjawan@step.cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 62027278689ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download