ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 23 รายการ
2018-12-28

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 23 รายการ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ทั้งนี้ หน่วยงานหรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท ใดมีข้อสงสัยหรือท้วงติงร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 23 รายการ (รายละเอียดดังแนบ) ให้ส่งข้อคิดเห็นผ่านทาง e-mail : benjawan@step.cmu.ac.th ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 61127478695ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download