ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-11

กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2561 - 17 ต.ค.2561 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบ บจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  วันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 08.30-16.30 น.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download