ประกาศเรื่อง นายอรรถกร เหลี่ยมสมบัติ (นิก) สิ้นสุดการเป็นพนักงานของอุทยานฯ
2018-06-05

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่านายอรรถกร เหลี่ยมสมบัติ (นิก) ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 หากท่านประสงค์จะติดต่ออุทยานฯ ขอความกรุณาท่านโปรดติดต่อนางอนุสรา มะโนหาญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อีเมลล์ anutsara@step.cmu.ac.th ทั้งนี้ อุทยานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของนายอรรถกร เหลี่ยมสมบัติ (นิก) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download