Creative Chiang Mai (CCM)

CCM คืออะไร


เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ และความริเริ่ม เพื่อมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์มีพันธกิจหลักคือ การประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูด ให้เกิดการการลงทุน รวมถึงโอกาสในการสร้างงานสร้างโอกาส


เชียงใหม่สร้างสรรค์ได้ริเริ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการทำงาน แบบคลังความคิด เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า 50 หน่วยงาน ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน เอกชน ซึ่งรวมตัวกันทำงานบนพื้นฐานของจิตอาสา


เชียงใหม่สร้างสรรค์พร้อมและยินดีที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้าร่วมไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ อีกทั้งเชียงใหม่สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นโครงการ แต่เป็น วิสัยทัศน์ระยะยาวและเป็นเครือข่ายของประชาชน องค์กร ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความสัมฤทธิ์ เชียงใหม่สร้างสรรค์สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัย ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม

Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close