ระบบจองห้องประชุม
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่)

ระบบสามารถใช้งานได้บนโปรแกรม Google Chrome เท่านั้น