กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ - การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่ายการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หัวข้อ "การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) รวมทั้งหารือแนวทางการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 3 ๓ูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เพื่อให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว พื้นที่ก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close