NSP Bootcamp


กิจกรรม NSP Bootcamp ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 (Research to Matket: R2M 2017)โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 (Research to Market Northern :R2M 2017) จัดกิจกรรม Bootcamp ณ บ้านกลางดอย รีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) การอบรมเรื่องการทำแผนธุรกิจ BMC (Business Model Canvas) กลยุทธ์ทางการตลาดและ How to pitching เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ต่อไป


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close