โครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ Startup


ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ Startupในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.ณ ห้อง Slope ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่  goo.gl/f2ibi9


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close