รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมชม STeP และ NSP


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ณ The BRICK Startup Space โดยมี น.ส.ทิพวัลย์ เวชชาการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคเหนือให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ( ศวภ.1 ) ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็น Startup เล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากธุรกิจ อาทิ บริษัท บีนิท จำกัด, บริษัทสยามโนวาท จำกัด เป็นต้นในโอกาสนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้กล่าวมอบนโยบายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นกลไกในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงงานวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการพร้อมนำนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ๆ ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาลโดยให้ยึดยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นหลัก ทั้งนี้ ขอชื่นชมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่และมีความเข้มแข็งจนสามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ได้

สำหรับ The Brick Startup Space นั้น เป็นมากกว่า Co-working Space เพราะไม่ใช่แค่พื้นที่ทำงานร่วมกัน แต่เปรียบเหมือนสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มโอกาสในการเจอพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายสาขาที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการผ่าน Pre - Incubation Program และหน่วยงานงานบ่มเพาะธุรกิจฯ รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายผลทางธุรกิจตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน The Brick Co-working Space เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิด Startup ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม Ecosystem ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close