วิสัยทัศน์


“STeP เป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ”Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close