บริการของ STeP


ภายใต้กรอบแนวคิดของ STeP ในการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแบบ One-Stop-Service แก่หน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้โดยการให้บริการของ STeP มีดังนี้Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close