พันธกิจ

การเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close